Dammegaarden

Forsiden - Fotos inde - Fotos ude - Omegnen -Areal og priser - Kontakt

Matr.nr.:                       
6A, Store Damme by, ejerlejlighederne nr. 1-5

Anmelder:

 

 

Beliggende:         Dammegade 28, St Damme, 4792 Askeby

 

                                     

 

  

                              § 1. - Navn
                              (1.1)Ejerforeningens navn er

 

                              § 2. - Formål og hjemsted
                              (2.1) Ejerforeningens formål er at varetage
                              medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og
                              forpligtelser som ejerlejlighedsejere og
                              herunder at administrere ejendommen matr. nr.
                              6A, Store Damme by, ejerlejlighederne 1-5,
                              beliggende Dammegade 28, St. Damme, 4792 Askeby
                              samt sørge for ejerforeningens forsvarlige drift
                              og opretholdelse af god vedligeholdelses
                              tilstand i ejendommen herunder fællesanlæg og
                              fællesarealer samt de opgaver, der i øvrigt
                              henlægges til ejerforeningen i medfør af
                              lovgivningen. (2.2) Ejerforeningen er ejer af
                              fællesarealer og fællesanlæg i henhold til
                              bilag. Disse anlæg skal stedse tjene som
                              fællesarealer for medlemmerne. (2.3)
                              Ejerforeningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

 

                              § 3. - Ejerforeningens Medlemskreds
                              (3.1) Ejerforeningens medlemmer er de til enhver
                              tid værende ejere af ejerlejlighederne nr. 1-5,
                              matr. nr. 6A, Store Damme by, beliggende
                              Dammegade 28, St. Damme, 4792 Askeby.(3.2
                              Medlemskab er pligtmæssigt. Medlemskabet har
                              virkning fra overtagelsesdagen, men en erhverver
                              af en ejerlejlighed kan først udøve
                              stemmeretten, når ejerforeningens bestyrelse
                              eller ejerforeningens administrator har fået
                              meddelelse om ejerskiftet af sælger. (3.3) Den
                              tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med
                              den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers
                              forpligtelser over for ejerforeningen ophører
                              dog først, når den nye ejers skøde er endeligt
                              og tinglyst uden præjudicerende anmærkninger, og
                              når den tidligere ejer har betalt samtlige
                              restancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt
                              samtlige sine forpligtelser over for
                              ejerforeningen.

 

                              (3.4) Den til enhver tid værende ejer af en
                              ejendom indtræder i den tidligere ejers
                              rettigheder og forpligtelser over for
                              ejerforeningen og hæfter således bl.a. for den
                              tidligere ejers restancer til ejerforeningen af
                              enhver art til enhver tid.

 

                              § 4. - Vedligeholdelse af fællesarealer
                              (4.1) Ejerforeningen er forpligtet til at drive
                              og vedligeholde alle fælles anlæg og udstyr m.v.
                              beliggende på fællesarealer. Al fornøden ren-,
                              vedligeholdelse og fornyelse påhviler således
                              Ejerforeningen. (4.2) Ejerforeningen er
                              forpligtet til at sørge for, at de nævnte
                              arealer stedse fremtræder med en
                              vedligeholdelsesmæssig god standard (4.3) Der må
                              ikke uden ejerforeningens forudgående skriftlige
                              samtykke opsættes hegn i det af brandplanen
                              omfattede område ud over eksisterende hegn på
                              tidspunktet for grundejerforeningens stiftelse
                              eller hegn, der fremgår af bebyggelses- og
                              udstykningsplan.

 

                              4.4) Ved placering af beplantninger m.v. må der
                              tages hensyn til mulige udsigter,
                              skyggekastninger, således at beplantning er til
                              mindst mulig gene for brugerne af
                              ejerlejlighederne. I tilfælde af uenighed om
                              gennemførelse af beplantninger afgøres
                              spørgsmålet i overensstemmelse med § 6.3. (4.5)
                              Fællesanlæg omfatter blandt andet haveanlæg,
                              p-pladser og andre fælles installationer og
                              arealer (stier og veje m.v.).

 

                              § 5. Fordelingstal
                              (5.1) Til hver lejlighed er knyttet en efter
                              fordelingstal beregnet forholdsmæssig andel af
                              fælles rettigheder og forpligtelser. Tallene
                              beregnes som pct. fordeling ved at beregne
                              andelen af m2 for hver lejlighed som summen af
                              lejlighedens m2 + 1/5 af indendørs fællesareal
                              (107 m2) + 1/5 af fælles udhus-arealer (102 m2)
                              vægtet med 50 %), dvs. i alt 31,6 m2, afrundet
                              32 m2, der tillægges hver lejligheds m2. Af
                              hensyn til fællesskabsideen er parterne enige om
                              at søge fordelingen tilnærmet en ligelig
                              fordeling på 1/5 (20 %). Sådan en tilnærmelse
                              kræver dog samtykke fra samtlige parter jfr. §
                              5.3.De på ejerlejlighederne tinglyste
                              fordelingstal gælder for maksimal udbygning af
                              alle lejligheder, og er som følger:

                              a) Max. udbygning m2b) Incl. 1/5 af
                              fællesarealer m2c) %-fordelingd) Fordelingstal %

                              ____________ a) b) c) d)Ejl.nr. 1: 62 94 15,6
                              16,5 Ejl.nr. 2: 100 132 22,0 21,5Ejl.nr. 3: 83
                              115 19,1 20Ejl.nr. 4: 89 121 20,1 20Ejl.nr. 5:
                              107 139 23,1 22

                              Indtil der er sket maksimal udbygning af alle
                              lejligheder er følgende administrative
                              fordelingstal aftalt mellem ejerne:

                              a) Nuvær.forhold m2 b) Incl. 1/5 af
                              fællesarealer m2 c) %-fordeling d) Fordelingstal
                              %

                              ____________ a) b) c) d)Ejl.nr. 1: 62 94 19,1
                              20,0Ejl.nr. 2: 68 100 20,4 20,5Ejl.nr. 3: 83 115
                              23,4 22,0Ejl.nr. 4: 48 80 16,3 17,0Ejl.nr. 5: 70
                              102 20,8 20,5

                              (5.2) Ved udbygning til flere m2 af en
                              ejerlejlighed skal de administrative
                              fordelingstal på en generalforsamling evt.
                              ekstraordinær generalforsamling reguleres og
                              være gældende ved ibrugtagning af udbygningen.
                              Denne fordeling er derpå gældende, til en ny
                              udbygning kræver ny regulering. (5.3) Den
                              indbyrdes fordeling mellem ejerne kan alene
                              ændres med samtykke fra alle medlemmer af
                              ejerforeningen jfr. dog § 5.2. Såfremt der ikke
                              kan opnås enighed om fordelingen, fastsættes
                              denne efter principperne i 5.1, dog uden
                              tilnærmelse mod en ligelig fordeling på 20 %.

 

                              § 6. - Generalforsamling
                              (6.1) Generalforsamlingen er ejerforeningens
                              øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne
                              afgørelser kan af ethvert medlem af
                              ejerforeningen indbringes for
                              generalforsamlingen. Ethvert medlem af
                              ejerforeningen har ret til at møde på
                              generalforsamlinger. (6.2) Beslutninger på
                              generalforsamlingen træffes af de fremmødte med
                              simpel stemmeflerhed. Hver ejer af
                              ejerlejlighederne nr. 1-5, matr. nr. 6A Store
                              Damme by, beliggende Dammegade 28, St. Damme,
                              4792 Askeby, har én stemme.

                              (6.3) Til beslutninger om væsentlige
                              forbedringer, væsentlig forandring af fælles
                              bestanddele og tilbehør eller om salg af
                              væsentlige dele af fælles bestanddele eller om
                              ændring i disse vedtægter kræves dog, at 4 ud af
                              de 5 medlemmer af ejerforeningen stemmer herfor.
                              Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter
                              denne regel har opnået tilslutning fra alle de
                              fremmødte stemmeberettigede afholdes ny
                              generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan
                              forslaget - uanset antallet af fremmødte -
                              vedtages medmindre mere end 1 fremmødt stemmer
                              imod forslaget.

                              Såfremt beslutningerne om væsentlige
                              forbedringer, væsentlig forandring af fælles
                              bestanddele og tilbehør eller om salg af
                              væsentlige dele af fælles bestanddele eller om
                              ændringer i vedtægterne medfører, at
                              retsstillingen mellem medlemmerne af
                              ejerforeningen væsentligt forrykkes, således at
                              ejeren af en af ejerlejlighederne opnår
                              væsentligt ringere retsstilling end hidtil, kan
                              sådanne beslutninger alene vedtages med
                              tilslutning fra samtlige ejere af
                              ejerlejlighederne nr. 1-5, matr. nr. 6A Store
                              Damme by, beliggende Dammegade 28, St. Damme,
                              4792 Askeby(6.4) Stemmeretten på en
                              generalforsamling kan udøves af et
                              ejerforeningsmedlems ægtefælle eller af en
                              myndig person, som medlemmet skriftligt har
                              meddelt fuldmagt dertil.

 

                              § 7. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
                              (7.1) Hvert år inden udgangen af maj måned
                              afholdes ordinær generalforsamling. (7.2)
                              Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
                              skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af
                              dirigent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af
                              årsberetning for det senest forløbne år. 3.
                              Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med
                              påtegning af revisor. 4. Forelæggelse og
                              godkendelse af budget for det indeværende
                              regnskabsår. 5. Valg af bestyrelsen (bestyrelsen
                              udpeger selv formanden) 6. Valg af to
                              suppleanter. 7. Valg af administrator. 8. Valg
                              af revisor og eventuel suppleant for denne. 9.
                              Eventuelt.

                              Ethvert medlem af ejerforeningen har ret til at
                              få et angivet emne vedrørende ejerforeningen
                              behandlet af generalforsamlingen, idet forslag
                              fremsættes efter § 8. (7.3) Dirigenten afgør
                              alle spørgsmål vedrørende sagernes
                              behandlingsmåde, stemmeafgivningen, dennes
                              resultat og andre tvivlsspørgsmål opstået under
                              generalforsamlingens afvikling. (7.4)
                              Ekstraordinær generalforsamling afholdes:- når
                              bestyrelsen finder anledning dertil,- når det
                              til behandling af et angivet emne begæres af
                              mindst 2 af ejerforeningens medlemmer,- når en
                              tidligere generalforsamling har besluttet det.
                              (7.5) Der optages referat af forhandlingerne på
                              generalforsamlingen. Referatet underskrives af
                              dirigenten og udsendes senest 14 dage efter
                              generalforsamlingens afholdelse.

 

                              § 8. - Indkaldelse til generalforsamling
                              (8.1) En generalforsamling indkaldes af
                              bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel.
                              Indkaldelsen skal angive tid og sted for
                              generalforsamlingen samt dagsorden. (8.2)
                              Forslag, der agtes stillet på
                              generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
                              hænde senest 2 uger før generalforsamlingens
                              afholdelse. Forslag, der er fremsat i
                              overensstemmelse hermed, udsendes med tilhørende
                              materiale til ejerforeningens medlemmer senest 1
                              uge før generalforsamlingen.

 

                              § 9. - Bestyrelsen
                              (9.1) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
                              Den består af mindst 3 medlemmer incl.
                              formanden. Valgbar som formand og som medlemmer
                              af bestyrelsen er kun ejerforeningens medlemmer
                              samt disses ægtefæller, samlever eller myndige
                              børn. Et medlem, medlemmets ægtefælle, samlever
                              eller myndige børn af medlemmet kan dog ikke
                              være samtidige medlemmer af bestyrelsen. (9.2)
                              Bestyrelsens formand og medlemmer vælges for to
                              år. Genvalg kan finde sted. Ved afgangen mellem
                              de ordinære generalforsamlinger indkaldes
                              ekstraordinær generalforsamling til valg af
                              bestyrelsesmedlemmer. Såfremt formanden
                              fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den
                              øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer
                              indtil næste generalforsamling. (9.3) Ved en
                              forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere
                              bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

 

                              §10. - Bestyrelsens opgave
                              (10.1) Bestyrelsen har ledelsen af
                              ejerforeningens anliggender. (10.2) Det påhviler
                              bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig
                              varetagelse af ejendommens fælles anliggender,
                              herunder betaling af fælles udgifter, tegning af
                              sædvanlige forsikringer (herunder
                              brandforsikring og en kombineret hus – og
                              grundejerforsikring) renholdelse,
                              vedligeholdelse og fornyelser i det omfang,
                              sådanne foranstaltninger efter ejendommens
                              karakter må anses for påkrævet. Bestyrelsen skal
                              sikre, at administrationen af ejendommen foregår
                              forsvarligt, og at der føres forsvarligt
                              regnskab over grundejerforeningens indtægter og
                              udgifter.

                              § 11. - Bestyrelsesmøder
                              (11.1) Bestyrelsens formand indkalder til
                              bestyrelsesmøde, så ofte anledning findes at
                              foreligge, samt når to medlemmer af bestyrelsen
                              begærer det. Bestyrelsesformanden er forpligtet
                              til at påse, at der afholdes mindst 2 årlige
                              bestyrelsesmøder. (11.2) Bestyrelsen er
                              beslutningsdygtig, når 2 medlemmer af
                              bestyrelsen er til stede.(11.3) Beslutning
                              træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved
                              simpel stemmeflerhed, idet bestyrelsesmedlemmer
                              ved forfald er berettigede til at afgive
                              fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem med
                              henblik på stemmeafgivning på det pågældende
                              bestyrelsesmøde. Står stemmerne lige, gør
                              formandens stemme udslaget.

 

                              § 12. - Administration
                              (12.1) Generalforsamlingen kan vælge at antage
                              en administrator. En af generalforsamlingen
                              valgt administrator skal være ejendomskyndig og
                              have fornøden forsikringsdækning. (12.2)
                              Administrator er befuldmægtiget til at handle på
                              foreningens vegne i alle forhold vedrørende den
                              daglige drift. Administrator fører et
                              forsvarligt regnskab under bestyrelsens og
                              revisionens kontrol. (12.3) Administrators
                              honorar afholdes som en fælles udgift af
                              ejerforeningen. (12.4) Såfremt der ikke vælges
                              en administrator forestår ejerforeningens
                              bestyrelse administrationen.

 

                              § 13. - Tegningsret
                              (13.1) Ejerforeningen forpligtes ved underskrift
                              af mindst to medlemmer af bestyrelsen i
                              forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til
                              administrator.

 

                              § 14. - Revision
                              (14.1) Ejerforeningens regnskab revideres af en
                              generalforsamlingsvalgt registreret eller
                              statsautoriseret revisor. (14.2) Revisor afgår
                              hvert år. Genvalg kan finde sted. (14.3) I
                              forbindelse med sin revision skal revisor
                              undersøge, om forretningsgangen er betryggende.
                              (14.4) Revisor har adgang til at efterse alle
                              regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre
                              enhver oplysning, som han finder af betydning
                              for udførelsen af sit hverv. (14.5) Der skal
                              føres en revisionsprotokol. I forbindelse med
                              sin beretning om revision af et årsregnskab skal
                              revisor angive, hvorvidt han finder
                              forretningsgangen betryggende. Hver gang
                              indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal
                              protokollen fremlægges på førstkommende
                              bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer
                              af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte,
                              at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

 

                              § 15. - Årsregnskab
                              (15.1) Ejerforeningens regnskabsår er
                              kalenderåret. (15.2) Det vedtagne regnskab
                              underskrives af bestyrelsen og påtegnes af
                              revisor.

                              § 16. - Fælles ejerforeningsudgifter
                              (16.1) Til dækning af ejerforeningens udgifter
                              betaler medlemmerne af ejerforeningen, á conto
                              beløb til dækning af henholdsvis faste og
                              variable -ejerforeningsudgifter efter de
                              nedenfor angivne retningslinier i forhold til
                              det på generalforsamlingen vedtagne budget.
                              Bestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre á
                              conto-betalingerne, når der skønnes at være
                              behov herfor. Á conto-beløb til dækning af
                              ejerforeningens udgifter erlægges månedsvis
                              forud.(16.2) Fælles udgifter opdeles i fælles
                              tilbagevendende udgifter og fælles
                              forbrugsudgifter Fælles tilbagevendende udgifter
                              omfatter alle udgifter, der udgør en
                              tilbagevendende udgift hvert år, herunder:
                              • udgifter til udvendig renholdelse (herunder
                              græsslåning) og vedligeholdelse af fælles
                              adgangsveje, grundarealer samt vedligeholdelse
                              og istandsættelse af ejendommens facade og tag,
                              samt alle foranstaltninger i eller uden for
                              bygningerne, der ikke specifikt vedrører den
                              enkelte lejlighed (jf. nedenfor),• indvendig
                              renholdelse (herunder rengøring af
                              fællesarealer) og vedligeholdelse af fællesareal
                              med dertilhørende installationer. •
                              skorstensfejning• brand - husforsikring, der
                              omfatter hele ejendommen• ejendomsværdiskat •
                              andre udgifter, der ikke specifikt kan henføres
                              til en bestemt lejlighed • revisorbistand i
                              forbindelse med det årlige regnskab.• andre
                              udgifter, som ejerne er enige om skal være
                              fællesudgifter, herunder eksempelvis internet og
                              kabel-tv,

 

                              Fælles tilbagevendende udgifter betales efter
                              fordelingsnøgle jfr. § 5 og bilag 3 og 3A til
                              nærværende vedtægterFælles forbrugsudgifter
                              omfatter alle fællesudgifter, der varierer med
                              forbrug, herunder:Afgifter og forbrug af vand,
                              varme og el i fællesarealerneUdgifter til fælles
                              forbrugsudgifter herunder fællesforsyning med
                              varme, vand og el afholdes som fællesudgift, men
                              udgifterne hertil fordeles som anført neden for:
                              Fælles forbrugsudgifter fordeles således at
                              ejere, der bebor en ejerlejlighed permanent
                              (tilmeldt folkeregisteret), betaler 3 enheder
                              per år og ejere, der alene anvender en andel til
                              fritidsbolig, betaler 1 enhed per år. Bebor 2 ud
                              af 5 ejere deres ejerlejlighed permanent, vil
                              der således være 9 enheder til fordeling og
                              disse fordeles således, at de to ejere, der
                              bebor ejerlejligheden permanent, betaler hver
                              3/9, mens de tre øvrige ejere betaler 1/9 hver.
                              En ejerlejlighed anses for beboet permanent,
                              såfremt der er i løbet af året har været anmeldt
                              folkeregisteradresse i boligen for en eller
                              flere personer eller såfremt ejerlejligheden
                              benyttes mere end 120 dage om året, i hvilken
                              sammenhæng det er uden betydning om det er
                              ejeren selv eller andre der benytter
                              ejerlejligheden.
                              (16.3) Hver ejer afholder selv omkostningerne
                              til indvendig vedligeholdelse af den enkelte
                              ejerlejlighed. I tilfælde af tvivl bestemmes
                              afgrænsningen mellem indvendig og udvendig
                              vedligeholdelse på grundlag af lejelovens
                              bestemmelser herom, idet ejerne dog er enige om,
                              at vedligeholdelse af vinduer og døre hørende
                              til den enkelte lejlighed både indvendig og
                              udvendig anses for omfattet af den indvendige
                              vedligeholdelse.

 

                              § 16a. - Afregning af separat el- og vandforbrug
                              (16a.1) Ejerforeningen sørger for forsyning af
                              el og vand. Ved ønske om varige ændringer af
                              elinstallationer (installering af el-apparater
                              med et stor et effektforbrug f.eks. egen
                              vaskemaskine, tørretumbler) i den enkelte
                              lejlighed, skal ejerforeningen informeres om
                              merforbrug af hensyn til muligheden for at
                              levere tilstrækkelig el til alle i hele
                              ejendommen. Såfremt der kræves ekstra forsyning
                              fra det leverende elselskab, skal den pågældende
                              ejer selv stå for udgiften til ekstra
                              forsyningen.(16a.2) Ejerforeningen opkræver
                              udgifter til separat el - og vandforbrug efter
                              aflæsning af bimålere. De forsynende selskaber
                              fremsender total/samlet opgørelse på el - og
                              vandforbrug vedr. fællesarealer og separate
                              lejligheder.

 

                              (16a.3) Ejerforeningen hæfter for forbrug på
                              bimålerne overfor de leverende/forsynende
                              selskaber og forbeholder sig derfor ret til at
                              afbryde for hhv. strøm og vand til en lejlighed,
                              såfremt en ejer af en bimåler misligholder sin
                              aftale om rettidigt betaling af sine vand- og
                              el-udgifter til ejerforeningen. Ejerforeningen
                              forbeholder sig tillige ret til at gøre sine
                              krav gældende gennem udnyttelse af den i hht. §
                              19 stillede sikkerhed.(16.3) De separate vand-
                              og el-udgifter opkræves som et a conto beløb
                              hver måned sammen med resten af de
                              fællesudgifter, der pålægges den enkelte ejer.

 

                              § 17. - Fordeling af tab
                              (17.1) Grundejerforeningens eventuelle tab på
                              tilgodehavender hos nuværende eller tidligere
                              ejerlejlighedsejere medtages som en fællesudgift
                              i det regnskabsår, hvor tabet efter
                              bestyrelsesbeslutning kan anses for konstateret.

 

                              § 18. - Medlemmernes hæftelse
                              (18.1) For ejerforeningens forpligtelser over
                              for tredjemand hæfter medlemmerne principalt pro
                              rata, subsidiært solidarisk. Krav mod
                              ejerforeningens medlemmer kan først søges
                              gennemført over for de enkelte
                              ejerlejlighedsejere, når betaling forgæves er
                              søgt opnået hos ejerforeningen.

 

                              (19.1) Til sikkerhed for betaling af
                              ejerforeningens fællesudgifter og i øvrigt til
                              sikkerhed for ethvert krav, som ejerforeningen
                              måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved
                              et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende
                              vedtægter pantstiftende på hver enkelt
                              ejerlejlighed for et beløb stort kr. 41.000,00
                              (jfr. Bekendtgørelse 1148 af 5/12 2005, § 23:
                              kr. 41.000 pr. 1.kvartal 2003, reguleres efter
                              reguleringsindekset for boligbyggeri)(19.2)
                              Pantstiftelsens maksimum er fastsat efter det
                              til enhver tid gældende beløb, jfr. § 19.1,
                              (realkreditinstitutters værdiansættelse og
                              låneudmåling). Da det fastsatte beløb reguleres
                              som anført i den i § 19.1 nævnte bekendtgørelse
                              eller i medfør af den til enhver tid gældende
                              lovgivning herom, kan ejerforeningens
                              generalforsamling med bindende virkning for
                              samtlige ejerlejlighedsejere ved simpel
                              stemmeflerhed efter § 6.2 i nærværende vedtægt
                              beslutte, at pantstiftelsen for de enkelte
                              ejerlejligheder reguleres tilsvarende.
                              Bortfalder reglerne i den omtalte bekendtgørelse
                              eller de til enhver tid tilsvarende gældende
                              regler, skal bestyrelsen fremsætte forslag til
                              en reguleringsbestemmelse, der kan kompensere
                              for fremtidige ændringer i det almindelige
                              prisniveau uden at vanskeliggøre vilkårene for
                              optagelse af realkreditlån i ejerlejlighederne.
                              Bestyrelsens forslag i denne henseende skal
                              vedtages med det for vedtægtsændringen gældende
                              kvalificerede flertal jfr. nærværende vedtægts §
                              6.3 (19.3) Panteretten respekterer de på
                              ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder,
                              men respekterer i øvrigt ingen pantegæld. (19.4)
                              Pantstiftelsen tjener ejerforeningen til
                              sikkerhed for den til enhver tid værende gæld
                              til ejerforeningen vedrørende de enkelte
                              ejerlejligheder, uanset om nuværende eller
                              tidligere ejer måtte hæfte personligt herfor.
                              Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder
                              erhververen uden videre i samtlige forpligtelser
                              i henhold til pantstiftelsen.
                              (19.5) Opnås der ved salg af ejerlejligheden på
                              tvangsauktion ikke dækning til pantstiftelsen,
                              har aktionskøber pligt til efter påkrav fra
                              administrator eller bestyrelsen på ny at lade
                              ejerforeningsvedtægterne lyse pantstiftende som
                              anført ovenfor. (19.6) Ejerforeningen
                              Dammegaarden er forpligtet til at sikre, at
                              ejerforeningens vedtægter stedse er lyst
                              pantstiftende i overensstemmelse hermed.

 

                              (20.1) Det er ikke tilladt at udleje en
                              lejlighed uden forudgående skriftligt samtykke
                              fra bestyrelsenI tilfælde af udleje skal
                              udlejeren tilsikre, at lejemålet kan opsiges
                              eller ophører senest to år efter lejemålets
                              etablering. De samme lejere må ikke genleje
                              lejligheden. Der skal foreligge lejeaftale
                              godkendt af bestyrelsen(20.2) En
                              ejerlejlighedsejer må ikke uden bestyrelsens
                              skriftlige samtykke foretage indgreb i ydermure,
                              bærende indvendig murværk – bortset fra puds og
                              vægbeklædning – bærende konstruktioner i
                              etageadskillelser eller bærende konstruktioner i
                              øvrigt. Er tilladelsen som nævnt ikke forud
                              indhentet, kan bestyrelsen forlange omgående
                              retablering.
                              (20.3) Der må kun drives erhverv fra
                              ejerlejlighederne i ejendommen med bestyrelsens
                              tilladelse, og såfremt erhvervet ikke er til
                              gene for de andre ejere. Tilladelsen må alene
                              gives på betingelse af, at medlemmet opnår alle
                              nødvendige tilladelser fra offentlige
                              myndigheder.

 

                              § 21. - Misligholdelse
                              (21.1) Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes til
                              gene for de andre medlemmer, kan bestyrelsen
                              kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse
                              foretaget inden for en af bestyrelsen fastsat
                              frist.(21.2) Efterkommes bestyrelsens krav ikke,
                              kan bestyrelsen sætte den pågældende
                              ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens
                              regning og om fornødent søges fyldestgørelse i
                              ejerforeningens panteret.(21.3) Ejerforeningen
                              er berettiget til i overensstemmelse med
                              Ejerlejlighedslovens § 8 at forlange en
                              ejerlejligheds ejers fraflytning i tilfælde af
                              grov eller oftere gentagne misligholdelse af
                              forpligtigelser over for ejerforeningen eller et
                              af dennes medlemmer.

 

                              (22.1) Ejerlejligheder nr. 1-5 tillægges
                              brugsret over skovhytte, tennisbane, shelter i
                              haven, drivhus, samekote og udendørs spa.
                              (22.2). Ejerlejlighed 1 har ret til at anlægge
                              en terrasse på en del af fællesarealet
                              umiddelbart udenfor lejligheden på nordsiden og
                              har eksklusiv brugsret hertil, størrelse max. 12
                              m2. Max 2.5 m i dybden.Ejerlejlighed 1 har ret
                              til at inddrage ca. 2 m2 af fælles entreareal i
                              forbindelse med nedlæggelse af hønsestige op til
                              lejlighed 4.(22.3). Ejerlejlighed 2 har ret til
                              at anlægge en terrasse på en del af
                              fællesarealet umiddelbart udenfor lejligheden på
                              østsiden og har eksklusiv brugsret hertil,
                              størrelse max. 20 m2.Ejerlejlighed 2 har ret til
                              at udbygge lejligheden ved udnyttelse af loft
                              over køkken/alrum/stue, ca. 32 m2 efter
                              byggeloven.
                              (22.4) Ejerlejlighed nr. 3 tillægges eksklusiv
                              brugsret over shelter beliggende ved dammen på
                              ejendommen.Ejerlejlighed 3 har ret til at
                              anlægge en havestue på en del af fællesarealet
                              umiddelbart udenfor lejligheden på sydsiden og
                              har eksklusiv brugsret hertil, størrelse max. 20
                              m2.Ejerlejlighed 3 har ret til at opføre en
                              træskogang på en del af fællesarealet
                              umiddelbart udenfor lejligheden på østsiden,
                              størrelse godt 3,5 m2 (er indtegnet på
                              byggeansøgningstegningerne).(22.5).
                              Ejerlejlighed 4 har ret til at opføre en
                              terrasse i 1. sal højde i forbindelse med adgang
                              til lejligheden med trappe nedgang til haven (i
                              hht tegninger i byggeansøgning) på en del af
                              fællesarealet. Terrassen kan udvides til max 12
                              m2. Lejligheden har eksklusiv brugsret hertil.
                              Ejerlejlighed 4 har ret at udbygge lejligheden
                              ved udnyttelse af loft mod vest, ca. 41 m2 efter
                              byggeloven.
                              (22.6) Ejerlejlighed 5 har ret til at anlægge en
                              terrasse på en del af fællesarealet umiddelbart
                              udenfor lejligheden på sydsiden og har eksklusiv
                              brugsret hertil, størrelse max. 20
                              m2Ejerlejlighed 5 har ret til at udbygge
                              lejligheden ved udnyttelse af loft over
                              lejligheden, ca. 37 m2 efter byggeloven(22.7)
                              Den ovenfor angivne eksklusive brugsret kan
                              alene opsiges med 30 års varsel af hver af
                              ejerlejlighedsejerne, mens ophævelse eller
                              ændring kan ske når som helst, såfremt der er
                              fuld enighed mellem ejerlejlighedsejerne herom.
                              Uanset at kun en ejerlejlighedsejer afgiver
                              opsigelsen, da anses brugsretten i så fald for
                              opsagt. Ved varslets udløb tilkommer brugsretten
                              herefter ejerlejlighedsejerne i forening.

 

                              § 23. - Grundfond
                              (23.1) Der oprettes en grundfond (opsparing) til
                              bestridelse af de fælles udgifter til
                              vedligeholdelse og forbedring, hvortil ejerne
                              årligt skal bidrage med maksimalt 10 pct. af det
                              årlige ordinære fællesbidrag, indtil
                              opsparingens størrelse svarer til det seneste
                              års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den
                              enkelte ejer kan ikke disponere over
                              grundfonden. (23.2) Beslutningen om benyttelse
                              af opsparingen træffes på en generalforsamling.
                              Herudover kan generalforsamlingen med
                              almindeligt flertal beslutte yderligere
                              opsparing i nødvendigt omfang til konkrete
                              større vedligeholdelsesarbejder.

                              § 24. - Udvendig vedligeholdelse
                              (24.1) Ejerforeningen er forpligtet til at
                              renholde og vedligeholde fællesarealer(24.2)
                              Ejendommen skal stedse fremtræde som en helhed
                              forstået således, at maling af døre og vinduer
                              m.m. skal være ens for hele ejendommen.
                              Beslutning om ændring af farvevalg på murværk og
                              træværk foretages på generalforsamlingen(24.3)
                              Ændring af tag eller facade kan kun ske efter
                              enighed mellem ejerne, med mindre renovering af
                              tag eller facade er tvingende nødvendig for at
                              undgå yderligere skader. (24.4) I tilfælde af
                              udskiftning af vinduer eller døre skal disse
                              være af samme type som de nuværende med mindre
                              andet er vedtaget på generalforsamlingen

 

                              (24.5) Den fælles vedligeholdelse omfatter
                              vedligeholdelse og opretning af ydermure samt
                              bærende indvendigt murværk – bortset fra puds og
                              vægbeklædning - bærende konstruktioner i
                              etageadskillelser, tag, tagrender, udvendig
                              behandling af fælles entredøre og vinduer samt
                              alle fælles anlæg i øvrigt. Rør, faldstammer,
                              aftrækskanaler og andre forsyningsledninger til
                              fælles brug omfattes af den fælles
                              vedligeholdelse, uanset at disse er ført igennem
                              lejlighederne, dog kun indtil de for greninger,
                              hvorfra forsyning sker til den enkelte
                              ejerlejlighed.(24.6) Udgifter til udskiftning af
                              glas herunder termoruder i vinduer og døre i
                              fællesareal, afholdes af ejerforeningen. (24.7)
                              Udgifter til udskiftning af glas, herunder
                              termoruder i vinduer og døre, til de enkelte
                              ejerlejligheder, afholdes hver for sig af ejeren
                              til lejligheden.
                              (24.8) Såfremt en ejerlejlighed skal
                              istandsættes som følge af en hændelse for
                              hvilken ingen ejerlejlighedsejer har noget
                              ansvar, afholdes udgiften af ejerforeningen.
                              (24.9) Opsætning af reklamer, skilte,
                              udhængsskabe, markiser, paraboler eller
                              tv-antenner må ikke finde sted uden bestyrelsens
                              samtykke.(24.10) Nødvendige udvendige
                              reparationer, vedligeholdelse eller udskiftning
                              af eksisterende indretninger og installationer
                              på fællesarealer besluttes ved simpelt flertal i
                              ejerforeningen.

 

                              § 25. - Indvendig vedligeholdelse
                              (25.1) Udgifter til indvendig vedligeholdelse af
                              en ejerlejlighed påhviler den enkelte lejligheds
                              ejer. Indvendig vedligeholdelse i en
                              ejerlejlighed omfatter maling, hvidtning,
                              tapetsering og anden vedligeholdelse såsom
                              reparation af gulve, træværk, herunder indvendig
                              og udvendig behandling af vinduer og døre, puds,
                              installationer til gas, el, vand, varme og andre
                              forsyningsledninger, der ikke er omfattet af
                              udvendige vedligeholdelser, samt vedligeholdelse
                              af køkken- og badeværelsesinstallationer og
                              indretninger i øvrigt.(25.2) Nødvendige
                              indvendige reparationer, vedligeholdelse eller
                              udskiftning af eksisterende indretninger og
                              installationer i fællesarealer besluttes ved
                              simpelt flertal i ejerforeningen.

 

                              § 26. - Fælles nyinstallationer og
                              moderniseringer
                              (26.1) Modernisering eller ændring af
                              ejendommen, der vedrører fælles dele af
                              ejendommen, herunder arbejdets udførelse,
                              udgiftens størrelse og fordeling mellem ejerne
                              kan kun foretages efter en
                              generalforsamlingsbeslutning. (26.2) Enhver
                              ejerlejlighedsejer er forpligtet til at betale
                              en forholdsmæssig andel jfr. § 5 af anlægs og
                              driftsudgifterne for mindre nyinstallationer og
                              moderniseringer (samlet udgift under kr. 100.000
                              pristalsreguleret) for så vidt et flertal af
                              ejerne ved en generalforsamling har vedtaget
                              sådanne anlægs gennemførelse. Lejlighedsejerne
                              er tillige forpligtet til at lade sig tilslutte
                              nævnte nyinstallationer og moderniseringer
                              såfremt tilslutning er påkrævet. Dette kan kun
                              ske 1 gang hvert 3. år.
                              (26.1) Modernisering eller ændring af
                              ejendommen, der vedrører fælles dele af
                              ejendommen, herunder arbejdets udførelse,
                              udgiftens størrelse og fordeling mellem ejerne
                              kan kun foretages efter en
                              generalforsamlingsbeslutning. (26.2) Enhver
                              ejerlejlighedsejer er forpligtet til at betale
                              en forholdsmæssig andel jfr. § 5 af anlægs og
                              driftsudgifterne for mindre nyinstallationer og
                              moderniseringer (samlet udgift under kr. 100.000
                              pristalsreguleret) for så vidt et flertal af
                              ejerne ved en generalforsamling har vedtaget
                              sådanne anlægs gennemførelse. Lejlighedsejerne
                              er tillige forpligtet til at lade sig tilslutte
                              nævnte nyinstallationer og moderniseringer
                              såfremt tilslutning er påkrævet. Dette kan kun
                              ske 1 gang hvert 3. år.

 

                              (26.3) Enhver ejerlejlighedsejer er forpligtet
                              til at medvirke til og betale en forholdsmæssig
                              andel jfr. § 5 af større anlægs og
                              driftsudgifter ved ændringer af fællesanlæg,
                              moderniseringer og nyinstallationer (samlet
                              udgift over kr. 100.000 pristalsreguleret), som
                              vedtages enstemmigt af generalforsamlingen.
                              Simpelt stemmeflertal finder anvendelse ved
                              beslutning om nødvendige reparationer,
                              vedligeholdelse eller udskiftning af
                              eksisterende indretning og installationer.(26.4)
                              Udgiftsfordelingen til samtlige vedtagelser
                              efter nærværende paragraf sker efter § 5.
                              (26.5) Såfremt foreningen, efter godkendelse på
                              en generalforsamling, foranstalter udført
                              udvendige vedligeholdelses- eller
                              moderniseringsarbejder, hvor det efter
                              foreningens skøn findes nødvendigt eller
                              hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres
                              følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er
                              den enkelte ejer forpligtet til at lade disse
                              arbejder udføre, herunder at give de af
                              bestyrelsen udnævnte håndværkere adgang til
                              lejligheden.

                              § 27. - Husorden
                              Samtlige ejerlejlighedsejere og brugere af
                              ejerlejlighederne er forpligtet til at
                              underkaste sig den til enhver tid af
                              generalforsamlingen vedtagne husorden.

 

                              § 28. - Forkøbsret ved salg
                              (28.1) Ønsker en lejlighedsejer at sælge sin
                              ejerlejlighed skal vedkommende fremsætte
                              skriftligt tilbud om køb af ejerlejligheden
                              overfor de øvrige ejere, som har 3 uger fra
                              tilbuddets modtagelse til at acceptere dette.
                              Hvis flere ejere ønsker at acceptere tilbuddet
                              afholdes indbyrdes auktion mellem disse. De
                              øvrige ejere har endvidere ret til indenfor 3
                              ugers fristen at anvise en køber og den sælgende
                              skal i så fald sælge til den anviste køber.
                              Anviser flere af de tilbageværende ejere en
                              køber afholdes der indbyrdes auktion mellem
                              disse. Denne bestemmelse gælder dog ikke
                              overdragelse til ægtefælle, samlever og
                              livsarvinger. Salg til ægtefælle, samlever eller
                              livsarvinger kan ske direkte, dog gælder (28.3).

 

                              (28.2) Såfremt tilbuddet ikke accepteres kan
                              ejerlejligheden frit sælges. Salg til tredjemand
                              kan dog ikke ske til en pris eller i øvrigt på
                              vilkår, der er bedre for tredjemand, end den
                              pris og de vilkår, der er tilbudt de
                              tilbageværende. Endvidere skal de tilbageværende
                              have forkøbsret på samme vilkår, som bevisligt
                              kan opnås ved salg til tredjemand og med en
                              frist på 5 hverdage fra modtagelse af det
                              dokumenterede tilbud fra tredjemand til
                              skriftligt at acceptere tilbuddet. Denne 5 dages
                              forkøbsret gælder ikke ved salg på tvangsauktion
                              og panthaveres efterfølgende salg af ejendommen
                              og finder ikke anvendelse ved overdragelse eller
                              overgang til ægtefælle/samlever (med hvem en
                              ejerlejlighedsejer har haft fælles bopæl i
                              mindst 2 år) medejer eller ved overgang til
                              ejerlejlighedsejers livsarvinger.

 

                              (28.3) Uanset hvordan overgang af en
                              ejerlejlighed sker, skal de øvrige
                              ejerlejlighedsejerere godkende overgang af en
                              ejerlejlighed, herunder til ægtefælle, samlever
                              og livsarvinger men ikke ved videresalg efter
                              tvangsauktion. Sådan godkendelse skal dog gives
                              medmindre, der foreligger vægtige grunde til at
                              nægte godkendelse. Endvidere skal der være
                              enighed mellem de øvrige ejerlejlighedsejere for
                              at nægte godkendelse. Godkendelse eller afslag
                              (der skal være begrundet) skal meddelelse
                              skriftlig senest 5 dage efter modtagelse af
                              skriftlig anmodning herom. En manglende
                              skriftlig godkendelse eller afslag inden for de
                              5 dage, skal anses som et tilsagn.

 

                              § 29. - Tinglysning
                              (29.1) Nærværende vedtægt begæres tinglyst
                              servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 6A,
                              St. Damme, Dammegade 28, 4792 Askeby,
                              ejerlejlighederne nr. 1-5 (29.2) Vedtægternes §
                              19 begæres tillige tinglyst pantstiftende for
                              kr. 41.000,00 på hver enkelt ejerlejlighed nr.
                              1-5 under matr. nr. 6A, St. Damme, Dammegade 28,
                              4792 Askeby(29.3) Med hensyn til de på
                              ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende
                              servitutter og byrder henvises til ejendommens
                              og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.(29.4)
                              Påtaleberettiget er Ejerforeningen
                              Dammegaarden.Påtaleberettiget er endvidere -
                              hver især - de til enhver tid værende ejere af
                              henholdsvis ejerlejlighed nr. 1, 2, 3, 4 og 5 af
                              matr.nr. 6 A St. Damme By, Fanefjord.

 

                              Således vedtaget på foreningens stiftende
                              generalforsamling d. 28. februar 2011.Som ejer
                              af ejerlejlighed nr. 1,2,3,4 og 5af matr.nr. 6a
                              St.Damme By,
                              Fanefjord:Sign.-----------------------------Eva
                              Brinch